: ฝ่ายอำนวยการ
ͧ : ขอเชิญประชุมครู และบุคลากรทุกท่าน
¹ : admin
Ҫ : 795
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 

เวลา 15.30 น. ขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 20 พ.ย. 2555