ชื่อ - นามสกุล :นายผจญภัย เครื่องจำปา
ตำแหน่ง :ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายนโยบายและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :0815462933
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :