ชื่อ - นามสกุล :นายอุดม ยุพิน
ตำแหน่ง :ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :0803778990
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :