ชื่อ - นามสกุล :นายถนอม แก้วแดง
ตำแหน่ง :ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :0801662076
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :