ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัญญาณี บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง :ครู / ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :