[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียน
QR Code Page facebook
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
0b816c04a945fce407e3deafd3daaef8.png
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
Qr-Code
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
งาน 8 กลุ่มสาระ
Qr-Code
งาน 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์งาน 8 กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 232 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาทักษะการปั้น ส าหรับนักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมเพื่อส่งเสริมทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21( อ่าน : 63 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 การสร้างสื่อประกอบบทเรียน เรื่ององค์ประกอบร าวงมาตรฐาน ผ่าน Google classroom( อ่าน : 60 / ดาวน์โหลด : 67 ) เจ้าของ นางสาวมินตรา ใยสะอาด
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานนาฏศิลป์ไทย( อ่าน : 64 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นางสาวนฤมล ธรรมบรรเทิง
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาทักษะเทคนิคการขับร้องสู่ความเป็นเลิศด้วยสุนทรียศาสตร์ศิลป์ด้วยวิธีการประเมิน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ( อ่าน : 61 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 58 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น( อ่าน : 52 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ นางสาวแจ่มจันทร์ พลบําเรอ
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน( อ่าน : 52 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นางพิชญานุช ศรีคราม
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เพลงตรรกศาสตร์ที่นักเรียนแต่งขึ้นเอง( อ่าน : 56 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของ ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น( อ่าน : 56 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางสาวนันทิยา สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการสอนโครงงาน( อ่าน : 53 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของผู้เรียนเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น( อ่าน : 51 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นายอรุณ นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 ชุดการเรียนคณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 52 / ดาวน์โหลด : 71 ) เจ้าของ นายสํารอง ปักปิ่น
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 กิจกรรมพลศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาพหุปัญญา1รายการ( อ่าน : 57 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรี ปิยะ อามาตร
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 แบบฝึกทักษะข้างเท้าด้านในกีฬาเซปักตะกร้อ( อ่าน : 57 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางสาวจํานงค์ พิบูลย์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน โรค โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ นางณฐพร ทัพวงศ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอุบัติภัย โดยใช้บทเรียนโปรแกรม วิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 54 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ นางอัมพร สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 ชุดการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก( อ่าน : 60 / ดาวน์โหลด : 67 ) เจ้าของ นางสาวอลิษา นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 การแสดงบทบาทสมมติอิงละครประวัติศาสตร์โลกโดยการนำเสนอผ่านรูปแบบสื่อโซเซียลมีเดีย( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นางสาวรวิรัตน์ วันลิโก
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทเกม โดยใช้กระบวนการ ADDIE (เกมบิงโก)( อ่าน : 83 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นางสาวศรีสง่า แถวปัดถา
25/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 59 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นางสาวจิราพร พรมดี
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

<