[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียน
QR Code Page facebook
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
0b816c04a945fce407e3deafd3daaef8.png
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
Qr-Code
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
งาน 8 กลุ่มสาระ
Qr-Code
งาน 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์งาน 8 กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 233 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC. ( อ่าน : 24 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
13/พ.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ Think-Talk-Write วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค31101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซต (เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต) ( อ่าน : 140 / ดาวน์โหลด : 159 ) เจ้าของ นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
21/พ.ย./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
3 การพัฒนาทักษะการปั้น ส าหรับนักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมเพื่อส่งเสริมทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21( อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 165 ) เจ้าของ นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การสร้างสื่อประกอบบทเรียน เรื่ององค์ประกอบร าวงมาตรฐาน ผ่าน Google classroom( อ่าน : 127 / ดาวน์โหลด : 165 ) เจ้าของ นางสาวมินตรา ใยสะอาด
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานนาฏศิลป์ไทย( อ่าน : 119 / ดาวน์โหลด : 158 ) เจ้าของ นางสาวนฤมล ธรรมบรรเทิง
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาทักษะเทคนิคการขับร้องสู่ความเป็นเลิศด้วยสุนทรียศาสตร์ศิลป์ด้วยวิธีการประเมิน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ( อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 164 ) เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 114 / ดาวน์โหลด : 161 ) เจ้าของ นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น( อ่าน : 110 / ดาวน์โหลด : 166 ) เจ้าของ นางสาวแจ่มจันทร์ พลบําเรอ
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน( อ่าน : 106 / ดาวน์โหลด : 161 ) เจ้าของ นางพิชญานุช ศรีคราม
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เพลงตรรกศาสตร์ที่นักเรียนแต่งขึ้นเอง( อ่าน : 119 / ดาวน์โหลด : 164 ) เจ้าของ นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของ ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น( อ่าน : 108 / ดาวน์โหลด : 161 ) เจ้าของ นางสาวนันทิยา สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการสอนโครงงาน( อ่าน : 102 / ดาวน์โหลด : 167 ) เจ้าของ นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของผู้เรียนเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น( อ่าน : 104 / ดาวน์โหลด : 162 ) เจ้าของ นายอรุณ นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 ชุดการเรียนคณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 103 / ดาวน์โหลด : 169 ) เจ้าของ นายสํารอง ปักปิ่น
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 กิจกรรมพลศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาพหุปัญญา1รายการ( อ่าน : 108 / ดาวน์โหลด : 166 ) เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรี ปิยะ อามาตร
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 แบบฝึกทักษะข้างเท้าด้านในกีฬาเซปักตะกร้อ( อ่าน : 115 / ดาวน์โหลด : 165 ) เจ้าของ นางสาวจํานงค์ พิบูลย์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกัน โรค โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 96 / ดาวน์โหลด : 165 ) เจ้าของ นางณฐพร ทัพวงศ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอุบัติภัย โดยใช้บทเรียนโปรแกรม วิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 105 / ดาวน์โหลด : 170 ) เจ้าของ นางอัมพร สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 ชุดการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก( อ่าน : 118 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ นางสาวอลิษา นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
20 การแสดงบทบาทสมมติอิงละครประวัติศาสตร์โลกโดยการนำเสนอผ่านรูปแบบสื่อโซเซียลมีเดีย( อ่าน : 96 / ดาวน์โหลด : 159 ) เจ้าของ นางสาวรวิรัตน์ วันลิโก
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

<