[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
qr_facebook
QR Code Fanpage ยางชุมน้อยพิทยาคม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 205 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง( อ่าน : 26 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นายอรุณ นามวงษ์
8/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 ชุดแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 27 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางสาวจิตรทิวา นามวงศ์
5/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นายพิชิต วงศ์เพฃรชัย
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT( อ่าน : 32 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางราตรี ชาติดร
8/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านเพื่อจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 19 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ เกษรินทร์ ประสาร
29/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 48 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ ทิพวรรณ สุทธิประภา
17/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนบูรณาการแบบ D2G กับการพัฒนาตามรูปแบบปกติ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 23 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นายผจญภัย เครื่องจำปา
20/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการนำไปใช้ประโยชน์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์( อ่าน : 30 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ เพ็ญพิชยา ไกลถิ่น
21/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 รหัสวิชา ว32101( อ่าน : 45 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ทิวาพร จันทร์หมื่น
13/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 2 รหัสวิชา ส31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 43 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอลิษา นามวงษ์
27/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการใช้โมดูล สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส21102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 747 / ดาวน์โหลด : 37 ) เจ้าของ นางพิมพ์พรรณ บุษบงก์
25/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ธรรมชาติของภาษา รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 39 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางธนาวรรณ แผ่นศิลา
11/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 4 รหัสวิชา ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 45 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นางจันทร์เพ็ญ ทันพรม
15/มี.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 215 / ดาวน์โหลด : 117 ) เจ้าของ นันทิยา สีหะวงษ์
29/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ22102 ด้วยแบบฝึกการอ่านเพื่อจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 150 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ รุ่งนภา สีหะวงษ์
19/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM( อ่าน : 238 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ นายผจญภัย เครื่องจำปา
19/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ (E-Learning) เรื่อง ภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 133 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายกิตติ สุนทรกุลภัทร
18/เม.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 132 / ดาวน์โหลด : 146 ) เจ้าของ นางสาวเกวลิน บุญทวี
24/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิต( อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สุพัตรา ไชยโชติ
14/มิ.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 92 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ จตุพร แก้วพวง
9/มิ.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>