[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
qr_facebook
QR Code Fanpage ยางชุมน้อยพิทยาคม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 208 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 รหัสวิชา ว32101

เจ้าของผลงาน : ทิวาพร จันทร์หมื่น
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 63    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์
                                 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3รหัสวิชา ว32101
                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย                     ทิวาพร  จันทร์หมื่น
ตำแหน่ง                  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ปีที่วิจัย                   ปีการศึกษา 2559
           
บทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/802)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3รหัสวิชา
ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 53)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5
          ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 210คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28จำนวน 42 คนได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน10 แผน  2) ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบปรนัย1ฉบับ จำนวน 30 ข้อค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 – 0.68 และค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.28–0.79ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อคำถามรวม 18 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22–0.81 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน (t-test Dependent)
               

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
                1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพ85.00/83.08ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์80/80 ที่ตั้งไว้
                2. นักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.24 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
                สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่งเสริมความรู้ ทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนซึ่งครูและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี จึงควรเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปงานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 5/มิ.ย./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 8/พ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านเพื่อจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 29/เม.ย./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 17/เม.ย./2561
      การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนบูรณาการแบบ D2G กับการพัฒนาตามรูปแบบปกติ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 20/ธ.ค./2560