[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
qr_facebook
QR Code Fanpage ยางชุมน้อยพิทยาคม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 210 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ข้อมูลบุคลากร  
 

ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  จัดตามกลุมสาระ
****ขณะนี้คุณกำลังนับอายุถึงวันที่
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอกที่จบ วุฒิการศึกษา วิชาเอกที่จบ วิชาเอก
ที่จบ ที่จบ ที่สอน/งาน
ป.ตรี ป.โท ในปัจจุบัน
1.ฝายบริหาร
1 นายบัญชา ติละกูล ผอ./ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย กษ.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร
2 นายปกิรนัน นามจันทรา รอง ผอ. / ชำนาญการพิเศษ ค.ม. จิตวิทยาการแนะแนว กศ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร
3 นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย รอง ผอ. / ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร
2.สาระวิทยาศาสตร์
1 นายถนอม  แก้วแดง ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ฝ่ายพัฒนาวิชาการ/วิทยาศาสตร์
2 นางศิริจันทร์  แก้วแดง ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์
3 นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา กศ.ม.,ปร.ด การวิจัยการศึกษา,วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์
4 นางดวงกาญจน์  เครื่องจำปา ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ชีววิทยา
5 น.ส.อินทร์  ศรีรักษา ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. ฟิสิกส์ กศ.ม.,ปร.ด. การวัดผลการศึกษา,วิจัยและประเมินผลการศึกษา ฟิสิกส์
6 นายผจญภัย  เครื่องจำปา ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ฝ่ายนโยบายและแผน/ชีววิทยา
7 นายสวรรค์  ศรีประใหม ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. ฟิสิกส์ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาฯ ฟิสิกส์
8 นายนิยม  เหล่าโคตร ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. เคมี  -  - เคมี
9 นางสาวศิริพร แก้วจันทา ครู/คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์  -  - ฟิสิกส์
10 น.ส. อรทัย  วรรณวัฒน์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์
11 นางทิวาพร  จันทร์หมื่น ครู  / ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทย์ฯ-เคมี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี
12 นายขุนพล  พวงพันธ์ ครู/ชำนาญการ ศษ.บ. เคมี-ชีววิทยา  - กำลังศึกษาต่อ ป.โท ชีววิทยา
13 นางสาวกันยาณี บุญเหลื่อม ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. ฟิสิกส์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
14 นางสาวนิโลบล นามวงษ์ ครู/คศ.1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  - กำลังศึกษาต่อ ป.โท วิทยาศาสตร์
3.สาระการงานอาชีพ
1 นายอุดม  ประสาร ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร  -  - ฝ่ายชุมชน-สัมพันธ์/การงานอาชีพฯ
2 นายอุดม  ยุพิน ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรม ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฝ่ายบริการและสวัสดิการ/การงานฯ
3 นายทองสา  อังคะสี ครู  / ชำนาญการพิเศษ สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร  -  - เกษตร
4 นางจันทร์อรุณ  ไกรวัฒนกรณ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. การบริหารการศึกษา ค.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพฯ
5 นางชุดาภา  เงาศรี ครู  / ชำนาญการพิเศษ คศ.บ. พัฒนาการเด็กและครอบครัว ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คหกรรม
6 นายธราธิป  ชัยชาญ ครู/คศ.1 วทบ. สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)  - กำลังศึกษาต่อ ป.โท เกษตรกรรม
7 น.ส.นิภาพร  จันทภักดิ์ ครู/คศ.1 วท.บ. คหกรรม  -  - คหกรรม
8 น.ส.พรนภาพรรณ  สีหะวงษ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กศ.ม. การวิจัยการศึกษา คอมพิวเตอร์
9 นายภวัต  สุนทรกุลภัทร ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์
10 นายสมพร  หมื่นแสน ครู/คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์
11 นายประมูล    นามวิชา พนักงานราชการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์
12 นางสาวรสริน  วงค์ทวี พนักงานราชการ บธ.บ. การจัดการตลาด  -  - ธุรการ/การงาน
4.สาระภาษาไทย
1 นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. ภาษาไทย/พัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป/ภาษาไทย
2 นางระพีพรรณ  พรมสาร ครู  / ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
3 นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา ครู  / ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
4 นายนรินทร์  แข็งขันธ์ ครู/คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
5 นางสาวธนภรณ์ พุ่มแก้ว ครู/คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย  -  - ภาษาไทย
6 นางมยุรี  บุญพบ ครู/ชำนาญการ กศ.บ. การสอนภาษาไทย ศศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
5.สาระสุขศึกษาและพละศึกษา
7 นางอัมพร  สีหะวงษ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษา
8 นางณฐพร  ทัพวงศ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. สุขศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษา
9 ว่าที่ ร.ต.ปิยะ อามาตร ครู  / ชำนาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา พลศึกษา
10 น.ส. จำนงค์  พิบูลย์ ครู/ชำนาญการ ศษ.บ. พลศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา พลศึกษา
6.สาระภาษาต่างประเทศ
11 นางเด่นฟ้า  แก้วภักดี ครู  / ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน อังกฤษ
12 นางอภิวรรณ  แพสุพัฒน์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  -  - อังกฤษ
13 นางทิพวรรณ  บริสัย ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ
14 นางสาวสุรีย์พร  บุษบงก์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ
15 นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
16 นางธัญนน  สุมาลี ครู  / ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  -  - อังกฤษ
17 น.ส.อรอุมา  ไพรพฤกษ์ ครู/คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน  -  - ภาษาจีน
18 Mr.Dawin M.Siano ครูชาวต่างชาติ BACHELOR OF SCIEN IN COMPUTER ENGINEERING  -  - ภาษาอังกฤษ
19 นางสาวอรอนงค์ รักจันทร์ ครู/คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน  -  - ภาษาจีน
7.สาระคณิตศาสตร์
1 นายสำรอง  ปักปิ่น ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์  -  - คณิตศาสตร์
2 นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์
3 น.ส. นันทิยา  สีหะวงษ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร์  - กำลังศึกษาต่อ ป.โท คณิตศาสตร์
4 น.ส. แจ่มจันทร์  พลบำเรอ ครู  / ชำนาญการพิเศษ วศ.บ./ ป.บัณฑิต วิศวโทรคมนาคม/วิชาชีพครู กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์
5 นายอรุณ  นามวงษ์ ครู  / ชำนาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์  -  - คณิตศาสตร์
6 นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์ ครู  / ชำนาญการ ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
7 นางพิชญานุช ศรีคราม ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์
8.สาระศิลปะศึกษา
1 ว่าที่ ร.ต.สุวิช  บุษบงก์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ดนตรี
2 นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา ครู/คศ.1 ศศ.บ. ศิลปกรรม  -  - ศิลปศึกษา
3 นางสาวมินตรา ใยสะอาด ครู/คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลป์  -  - นาฏศิลป์
4 นางสาวนฤมล ธรรมบรรเทิง ครู/คศ.1 ค.บ. นาฏศิลป์ศึกษา  -  - นาฏศิลป์
9.สาะสังคมศึกษา
1 นายสายันต์  ดวงเนตร ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  - กำลังศึกษาต่อ ป.โท สังคมศึกษา
2 น.ส. จตุพร  แก้วพวง ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา
3 นางสาวอลิษา  นามวงษ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา
4 นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ ค.บ. พระพุทธศาสนา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา พระพุทธศาสนา
5 น.ส.ศรีสง่า แถวปัดถา ครู  / ชำนาญการ ศศ.บ./ร.บ. การพัฒนาสังคม/รัฐศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา
6 น.ส.รวิรัตน์ วันลิโก ครู/ชำนาญการ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ร.ม. การเมืองการปกครอง สังคมศึกษา
7 นางสาวจิราพร  พรมดี ครู/คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา  - กำลังศึกษาต่อ ป.โท สังคมศึกษา
8 นางสาวอรทัย  สุราวุธ พนักงานราชการ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา
9 นายยุรทิต หินกอง ครู/คศ.1 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น  -  - สังคมศึกษา
10.แนะแนว
1 นางเรณู  สีหะวงษ์ ครู  / ชำนาญการพิเศษ วท.บ. จิตวิทยาการแนะแนว วท.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แนะแนว
11.บรรณารักษ์
1 นางสาวนภาพร อุดด้วง ครู/คศ.1 ค.บ. บรรณารักษ์  -  - บรรณารักษ์
12.ธุรการ
1 นางสาวศศิธร  ไชยเชษฐ์ ครูธุรการ วท.บ. สถิติ
13. ลูกจ้างประจำ
1 นายขันทอง  บุษบงค์ ช่างไม้ 4 ม.6  -  -  - บริการ
2 นายสนอง  ห้วยจันทร์ ช่างไม้ 4 ม.6  -  -  - บริการ
3 นายวิจิตต์  นาเมือง ครูช่วยสอน 3 ค.บ. ภาษาไทย  -  - บริการ
4 นางโชติกา  จันทร์อาธร พนักงานธุรการ 3 ม.6  -  -  - บริการ
14. ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)
1 นายอำไพ  พิมพ์ทอง บริการ ป.6  -  -  - บริการ
2 นายปรีชา  สีหะวงษ์ บริการ ม.6  -  -  - บริการ
3 นายเชษฐ์ไชย  บุญกลาง บริการ ม.6  -  -  - บริการ
4 นางศรีจันทร์  บุษบงค์ พนักงานทำความสะอาด ป.6  -  -  - บริการ
5 นางพรมมี  แสงแดง พนักงานทำความสะอาด  -  -  - บริการ
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอกที่เรียน เบอร์โทรศัพท์ วิชาเอก
ที่เรียน ที่สอน/งาน
ป.ตรี ในปัจจุบัน
1 นางสาวจิตราพร  บุษบงก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นาฏศิลป์ นาฏศิลป์
2 นายอนันต์ศักดิ์  บุญจูง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาจีน ภาษาจีน
3 นางสาววรรณภา  ภูมิลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาจีน ภาษาจีน
4 นางสาววราภรณ์  หลายผา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาไทย ภาษาไทย
5 นางสาวสุกัญญา  ฝอยทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาไทย ภาษาไทย
6 นายสุทธิศักดิ์  บัวชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พละศึกษา พละศึกษา
7 นายณรงค์เดช  วงศ์เกย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พละศึกษา พละศึกษา
8 นายอมรรักษ์  อภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดนตรี ดนตรี