[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
qr_facebook
QR Code Fanpage ยางชุมน้อยพิทยาคม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 205 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
วิสัยท้ศน์ และพันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  พ.ศ. 2561

พันธกิจ (Mission)
1.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.พัฒนาการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมให้สามารถพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
3.พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถและปฏิรูปการเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรตที่ 21
4.พัฒนาสภาพแวดล้อม  และการบริการ  สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
5.ส่งเสริมความเป็นไทยให้มีอัตลักษณ์ ยิ้มไหว  ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย
6.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและ มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง